Press "Enter" to skip to content

پروانه های ساختمانی صادر شده در تهران ۳۴ درصد رشد کرد

بررسی گزارشهای بانک مرکزی نشان میدهد، در بهار امسال ۳۲ هزار پروانه جدید ساختمانی در مناطق شهری کشور صادر شده است که سهم شهر تهران حدود ۳هزار پروانه بوده است.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: